Een spannende zoektocht naar een moord in 1734
Een spannende zoektocht naar een moord in 1734

Testament Abelina van den Clooster

Op bijna 80-jarige leeftijd liet de oude douairière haar testament opmaken bij schulte Krijthe in Roden. Ze zal haar einde hebben voelen naderen want later in het jaar verruilde zij het tijdelijke voor het eeuwige. Haar kinderen en haar man had ze allemaal overleefd zodat de kleinkinderen (waarvan er ook al twee waren overleden) voornamelijk in het testament genoemd werden. De schrijfwijze van de achttiende eeuw is overgenomen maar met enige inspanning is goed te begrijpen wat er bedoeld wordt.

Testament van Abelina van den Clooster, januari 1743

Tijll Krijthe wegens Hoger Overheid Verwalter Schultus van Roden en Roderwolde … door desen Openen en Besegelden Testament dat voor mij verwalter Schults van twee geloofweerdigen hijr toe expresse versogte inlandsche getuigen als waren de E. Jan Roelfs en de E. Frerick Datema beide woonachtigh tot Zandbuer onder Roderwolde, in eigener persoon gecompareert en verscheenen is de Hoogh wel geboren Mevrouw Abelina van den Clooster, Douairière de Coninck vrouw van Mensinga tot Roderwolde, wesende Mevrouw Comparantinne gaende en staende, en C. voor soo verre ons thans uiterlijk is gebleeken is, haar verstand en memorij ten vollen magtigh, om tot het belijen van deese Testamente geadsisteert met de Advocaat Jan Dijk van Annen, als haar Hoogh wel geborene gekosene en voor Regte toegelaten …., verklarende Mevrouw Comparantinne in Overweginge genomen te hebben de Seekerheid des Doodsen de Onsekere tijd en wijze van dien, met voorbedagte rijpen berade sonder Iemants persuatie of inductie geresolveert te wesen om voor haar Hoogh wel Geboren dadelijk deces van haar aardsche goederen haar van God Almagtigh verleent, op volgende wijse te Testeeren, Beveelende vooraf hare Onsterfelijke Ziele in de Barmhartigheid Godes en haar Hoogh Welgeb. Lichaem naa haar overlijden de aarde in Eerlijken begrafenisse.

Waar naa Mevrouw Comparantinne Overgaende tot Haar Hoogst Welgeborene Dispositie, soo verklaerde deselve geassisteert als voor de tot Haar Hooghe Welgeboren Erfgenamen te instijtueren hare drie Klein Sonen en Klein Dogter genaamt De HooghWel Geboren Heeren Justus Bartholomeus de Coninck, Willem Frederik Schratenbargh de Coninck, Epo Aijlva de Coninck en de Hoogh Wel Geboren Freulin Lucia Helena de Coninck, en bij één of meer der selven Geinstitueerden vooraf Sterven der afgestorvene desen ….. in Stirpes(?)

Van welke Geinstitueerden Erfgenamen Mevrouw Testatrice begeerende is, dat na doode het verstorvene Lichaem van Mevrouw Testatrice süllen besorgen ten eerlijke begravenisse en het selve te doen platsen in het Choor in de Kerke tot Peise naast ter zijden van het al geplaatste verstorven Lichaem van Mevrouw Testatrijsen Heer man Zal. opdat vervult worde de belofte door Mevrouw Testatrice in Leeven an wijlen haar Ehe Heer gedaen.

Voorts heeft Mevrouw Testatrice geadsisteert als vooren gewilt, dat haar Hoogh Wel Geboren Klein Soon Jonkheer Willem Schratenbargh de Coninck uit Testatrijsen (2E BLAD) naa te latene Tibare en angewonnen vaste goederen voor sich in eigendom sal genieten en behouden een Somma van Twee duijsent Caroli Guldens, een silveren Kanne, en een stuck goud ter waarde van sesendertigh Car. guldens, welke Twee duijsent Car. guldens, silvere Kanne en goud Mevrouw Testatrice an die haar Klein Soon Leegateert.

Gelijk vervolgens aldus geassisteert weesende gewilt heeft dat haar Hoogh Wel Geboren Klein soon Epo Alve De Coninck uit haar Testatiën naa te laten Tilbare en angewonnenne vaste goederen in Eigendom vooruit sal hebben … behoudens een Summa van Twee duijsent Car. guldens als ook de kleinste silveren Koffijpot, en een stuck goud waar op is staende het wapen van Bergen op Soom ter waarde plus minus ad drie en sestigh Car. guldens, welke Twee duijsent Car. guldens silveren Coffijpot en stukke goud Mevrouw Testatrice aan deese haar Klein Soon Jonckheer Epo Alve De Coninck Legateert.

Verklarende de testatrice Geassisteert gelijk hijr waer gemeld, Noch te willen, dat haar Hoogh Wel Geboren drie voornoemde Klein Sonen de Heeren Justus Bartholomeus de Coninck, Willem Schratenbach de Coninck en Epo Alve de Coninck daar …. …. Vooruit in eigendom sullen genieten en behouden alle Hare Testatrice verder naa te Latene Tilbare goederen en Tilbare Effecten, en alle der Testatrice in Vriesland gelegene vaste goederen, mitsgaders alle vaste angewonnene goederen gelegen ter platse daar de statuaire wet dese Testamentaire dis posita niet is prohebeerende(?) alle welke verdere Tilbare goederen en Tilbare effecten in Vriesland gelegene vaste goederen, en angewonnene vaste goederen, Mevrouw Testatrice aan haare Hoogh Wel Geboren Drie voernoemde Heeren Klein Soonen Legateert, Edoch onder dese restrictiën.

1.mo. Dat uit de vaste goederen van Mevrouw Testatrice gelegen in Vriesland Jaarlijks sal moeten worden betaalt an Juffer Juliana de Basiliaire tegendwoordigh wonende bij Mevrouw gedurende den tijd van de Juffer haar Levend lank een summa van vijftigh Car. guldens en uit de Tilbare goederen aan gemelde juffer sal worden uitgekeert het Lijfs toebehooren van Kleederen en Linnen tot den Lijve van Mevrouw Testatrice gehoorigh geweest bovens noch een silveren Kleerborsel die de Juffer in eigendom sal genieten en behouden, dewijl sulcks de wille is van Mevrouw Testatrice, an haar Hoogh welgeboren de voorschreven Jaarlijks revenuen, Lijfstoebehoren en Kleerborsel, doch de Jaarlijkse revenuen alleen gedurende den tijd van het levent langh, an de Juffer Juliana Basiliaire Legateert Die van (BLAD3) Testatrice versogt word om in het sterfhuis te willen verblijven tot dat de Tilbare sullen wesen gescheiden en gedeelt.

2.do. Dat uit de Tilbare en angewonnenne vaste goederen eens en vooral sal werden betaalt an de pastorij tot Roderwolde een summa van Twee hondert Caroli guldens, welke Twee hondert guldens op losse rente sullen werden beleght en de intressen daarvan bij de predikant in der tijdt tot Roderwolde Jaarlijks genoten werden, alsoo sulke meede de wille van Mevrouw Testatrice is, en haar Hoogh Wel Geboren gemelde Twee Hondert Guldens aan gementioneerde Pastorie tot vermeerderingen van de predicant in der tijd sijn Tractement Leegateert.

3.tio. Gelijk ock nog uit de Tilbare en angewonnene vaste goederen eens vooral sal werden betalt en in eigendom uitgekeert an IJsabrant Haexma tot Garsthuizen(?) een summa van Hondert Car. guldens die Mevrouw Testatrice an deselve Leegateert.

4.to. Is de wille van Mevrouw Testatrice dat uit de voorschreven als de voorige Tilbare en angewonnenen vaste goederen van Mevrouw Testatrice noch betaelt sal worden en in eigendom gecedeert an Geert Hojter tot Groningen een summa van Hondert Car. guldens welke Mevrouw Testatrice aan hem Leegateert.

Verklarende de Testatrice al dit voorschrevene haar bovenste wille te weesen, willende ende begeerende dat deese dispositie moge worden naa gekomen en effect sorteeren, hetzij als Testament Codicile (?) Gifte ter S ake des Doods of onder de Leevende of soo enigsins naa de favorabelste Regte best sal kunnen bestaan.

In welker waerheit Oirconde Mevrouw Testatrice haer Hoogh Wel Geboren gekosene Regte geadmitteerden Momber en de Twee inlandsche hijr toe Expressis Versogte getuigen deesen nevens mij Verwalter Schults eigenhandigh hebben vertekent, Hebbende oik Verwalter Schults daar en boven op versoek van MevrouwTestatrice en gekosene momber mijn principalen ampts Zeegel tot meerder Corruberratie hijr opgedruckt, gedaen op den huise Mensinga tot Roderwolde on dato den sestiende Januaris een duijsent seven hondert en drie en veertigh.

Onderschreven door

Ab. Clooster Douariere De Cooninck

J. Dijk

Jan Roelfs

Frerick Datema

T. Krijthe Verwalter Schults

Coll. Acc.

Het drama van Justina Abelina
is een uitgave van Uitgeverij Passage

Deze website is gemaakt door iNFORMule